Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

ВАСПИТНА СЛУЖБА

 

Процес рада васпитне службе 

Васпитна служба у Дому има за циљ да обезбеди оптималне услове за развијање интелектуалних и радних способности ученика, формирање моралне свести и савести ученика, очување физичког здравља и развијање естетских вредности.

Задаци васпитног рада произилазе из циља и односе се на развијање одговорног односа према раду, култури рада, друштвеној имовини, развијању стваралачких и интелектуалних способности, јачању мотива за учење и самоучење, неговање моралних особина и естетских интересовања као и систематско развијање интересовања потреба и формирање навика за осмишљено организовање и коришћење слободног времена.

 

Рад васпитача

Професија васпитача улази у најужи круг професија са изразито хуманистичком оријентацијом. Васпитач брине о целовитом развоју ученика, о социјализацији и међусобним односима, о њиховом континуитету учења као и о њиховим свакодневним интимним проблемима. Он је ''трећи родитељ'' у правом смислу те речи.

Васпитач у функцији водитеља одређене васпитне групе има и низ посебних дужности и улога и то:

 • педагошку
 • организациону
 • координирајућу
 • сарадничку и
 • административну

У том циљу васпитач:

 • остварује задатке из Годишњег програма и плана васпитног рада Дома,
 • стара се о систематичном учењу, постизању бољег успеха ученика у школи и редовном похађању наставе (надгледање похађања обавезних часова учења у Дому, контрола редовног похађања наставе у школи, помагање у процесу учења),
 • организује културно-забавни живот ученика кроз рад секција и комисија,
 • организује интересни рад ученика по групама и учествује у његовој реализацији,
 • прати, развија и подстиче интересе и потребе ученика,
 • благовремено пријављује кварове и оштећења,
 • учествује у поступку за надокнаду штете,
 • води матичну књигу ученика,
 • води педагошку документацију (Годишњи и месечни план рада васпитача и дневне припреме)
 • подноси извештај о успеху васпитне групе шефу васпитне службе и директору,
 • сарађује са разредним старешинама, школама, родитељима и старатељима ученика,
 • координира друштвене активности ученика,
 • води преглед присутности ученика по месецима.

 

Рад педагошког већа

Педагошко веће је највиши стручни орган Дома кога чине: директор Дома, васпитачи и стручни сарадници. ПВ ради по Годишњем програму и плану васпитног рада. У оквиру тог Плана посебно је дефинисан Програм рада ПВ. Једном месечно директор Дома сазива седницу ПВ (по потреби и чешће) на којој се разматрају актуелне теме за тај месец. На седници се води записник (води га васпитач). На почетку школске године директор Дома утврђује распоред редовног рада васпитача и распоред слободних активности васпитача који се одвија по секцијама.

 

Рад библиотеке

Библиотека у Дому је средиште информација које треба да буду лако доступне корисницима и радницима Дома. Библиотечка грађа користи се за савладавање образовних садржаја из програма средњих школа, за задовољавање индивидуалних интересовања, склоности и способности ученика, за реализацију садржаја факултативних и изборних програма и програма слободних активности.

Библиотекар Дома обавља послове везане за васпитно-образовни рад. Он упознаје ученика са књигом и библиотечком грађом, припрема ученика за самостално коришћење научних информација, реализује програме слободних активности.

Стручни библиотечко-информацијски рад обухвата:

 • вођење динамике набавке књига;
 • вођење библиотечког пословања (инвентарисање, класификација, каталогизација, праћење и евиденција коришћења фонда библиотеке);
 • перманентно праћење издавачке делатности у оквиру којих је приказ појединих књига, часописа и слично;
 • перманентно стручно усавршавање кроз стално праћење стручне литературе из области библиотекарства;
 • учествовање у раду ПВ Дома;
 • културна и јавна делатност која се огледа у припремању, организовању и учешћу у свим културним манифестацијама Дома.