Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

четвртак, 13 јун 2024 06:49

Конкурс студенти

На основу Решења Министарства просвете, науке и технолошког развоја број: 451-02-270/2024-05 od 26. априла 2024. године Дом ученика средњих школа у Лесковцу објављује

К О Н К У Р С

ЗА ПРИЈЕМ 120 СТУДЕНАТА НА СМЕШТАЈ

И НЕОГРАНИЧЕНИ БРОЈ СТУДЕНАТА НА ИСХРАНУ

ЗА ШКОЛСКУ 2024/2025. ГОДИНУ

                Дом ученика средњих школа у Лесковцу налази се у улици Млинској бр.138. Oбјекат поседује собе са 4 лежајева са сопственим купатилом. Дом има библиотеку са преко 5000 наслова, читаоне за учење, ТВ салу, спортске терене за кошарку, мали фудбал и тенис, теретану и интернет клуб.   На исхрану Дом прима неограничен број студената из буџета. Дом поседује савремени кухињски блок са салом за ручавање, ресторан ''Младост'' у ул. Јужноморавских бригада, и објекте брзе хране у свим средњим и основним школама.

1. УСЛОВИ ПРИЈЕМА

                Право на смештај у установи имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија који су уписани први пут у одређену годину на студије првог, другог или трећег степена, чије се школовање финансира из буџета РС, који имају држављанство Републике Србије и чије пребивалиште није у седишту високошколске установе на којој студира.

                Право на смештај имају кандидати који испуњавају следеће услове:

                1) студенти високошколских установа првог степена студија (основне академске студије,основне струковне студије и специјалистичке струковне студије);

                2) студенти високошколских установа другог степена студија (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије);

                3) студенти високошколских установа трећег степена студија (докторске академске студије);

                4) студенти први пут уписани у одговарајућу годину првог степена студија на високошколским установама у РС, у складу са Законом о високом образовању („Сл.гл.РС“,бр.88/17,27/18-др.закон и 73/18,67/19 и 6/20-др-закон) и студенти првог степена основних студија који задржавају право да се финансирају из буџета најдуже годину дана по истеку редовног трајања студија (продужена година);

                5) студенти први пут уписани у одговарајућу годину интегрисаних академских студија на високошколским установама у РС и студенти интегрисаних академских студија који задржавају право да се финансирају из буџета најдуже годину дана по истеку редовног трајања студија (продужена година);

                6) студенти први пут уписани на други степен студија (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) у редовном трајању студија, чије се школовање финансира из буџета РС, под условом да нису у радном односу;

                7) студенти први пут уписани на трећи степен студија (докторске академске студије) у редовном трајању студија, чије се школовање финансира из буџета РС, под условом да нису у радном односу.

2. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

                Кандидат приликом пријављивања на конкурс подноси следећу конкурсну документацију

                -пријава на конкурс,

                -уверење да је први пут уписана I година студија на терет буџета РС и сведочанства о завршеном I, II и III, одн. IV разреду средње школе, оригинале или оверене фотокопије - за студенте I године студија,

                -потврда са високошколске установе о току студирања-за студенте осталих година и студенте са продуженом годином

                -уверење о приходима по члану породице за период од 01. јануара до 30.јуна т.г.

                -приликом усељења у установу студент доставља лекарско уверење о општем здравственом стању (не старије од 30 дана)

                -за студенте другог и трећег степена студирања потврда Националне службе запошљавања да студент није у радном односу.

                Потребно је да кандидат, ради провере података, личну карту и индекс покаже на увид службенику који прима конкурсну документацију.

                Неблаговремене, непотпуне и од неовлашћеног лица поднете пријаве на конкурс, неће се разматрати.                         

3. РОКОВИ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ

- за студенте I године од 02.09. до 16.09.2024.године

- за студенте свих осталих година од 16.09. до 31.10.2024. године

ОБРАСЦИ ЗА КОНКУРИСАЊЕ СЕ МОГУ НАБАВИТИ У ДОМУ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У ЛЕСКОВЦУ СВАКОГ РАДНОГ ДАНА од 07 до 20 часова ПО ЦЕНИ од 400,00 дин. Обрасци се могу скинути и са сајта Дома (плаћање приликом предаје конкурсне документације).

СВА БЛИЖА ОБАВЕШТЕЊА МОГУ СЕ ДОБИТИ НА ТЕЛЕФОН: 016/213-700 и 016/242-172